Ελένη Σταθάτου

Πρόεδρος Δ.Σ., Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)

Η Ελένη Σταθάτου κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Tourist Marketing and Management από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίο Φιλοσοφικής από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οικονομικών Σπουδών, αλλά και διεθνείς πιστοποιήσεις (I.C.C.) e-learning) και επαγγελματικές πιστοποιήσεις από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και άλλους αναγνωρισμένους φορείς.

Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα για 36 χρόνια, από τα οποία 26 σε επιτελικές θέσεις στον τομέα των εργασιών πιστοδοτήσεων, εργασιών εξωτερικού (εισαγωγές – εξαγωγές), αγοραπωλησία και καταθέσεις σε ευρώ και ξένο νόμισμα και τα τελευταία 5 στη θέση Υποδιευθύντριας στον Τομέα Διεθνούς Εμπορίου της Τράπεζας με αντικείμενο την κεντρική διαχείριση εργασιών ενεγγύων πιστώσεων (documentary credits), εγγυητικών επιστολών εξωτερικού (guarantees) και αξιών με (documentary collections) ή χωρίς έγγραφα (clean collections) και χρηματοδοτήσεων συνδεόμενων με το διεθνές εμπόριο (π.χ.forfeiting).

Έχει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων από το 1988 τόσο στην Εθνική Τράπεζα όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, με εξειδίκευση σε θέματα διεθνούς εμπορίου, εργασίες σε ευρώ και ξένο νόμισμα (αγοραπωλησία, καταθέσεις).

Είναι γνώστης της αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας